İnşaatlarda yeni dönem 2 Haziran'da başlıyor!

Şantiye şefi, görev yaptığı ilin dışında başka bir ilde  görev alamayacak, aynı anda en fazla 5 ayrı yapım işinin şantiye şefliğini  üstlenebilecek.

İnşaatlarda yeni dönem 2 Haziran'da başlıyor!
03 Mart 2019 - 11:01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında  Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Söz konusu yönetmelik, 2 Haziran'da yürürlüğe girecek. Plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım ve yıkım işinde, şantiye şefliğini üstlenecek ilgili teknik elemanları kapsayacak. Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların; şantiye şefliğinin, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında düzenlenen ve asgari olarak işin adı, süresi, ücretiyle, iş yeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik adreslerini içeren iş sözleşmesine göre yürütülmesi esas olacak.

Şantiye şefliği şartlarını haiz olması halinde yapı müteahhidi, şantiye şefliğini üstlenebilecek, bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı  aranmayacak. Her türlü bildirim ve tebligat, tarafların beyan ettikleri tebligata elverişli elektronik posta adreslerine yapılabilecek. İlgili mevzuatın da aksi  belirtilmediği müddetçe ayrıca yazılı bildirim yapılması şartı aranmayacak.

Tam zamanlı başka işte çalışanlar şantiye şefi olamayacak

Mahkeme veya üyesi olduğu meslek odasınca süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince, tam zamanlı başka bir işte çalışanlar şantiye şefliği görevini üstlenemeyecek. Şantiye şefinin mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi, Yükseköğrenim Kurumunca elektrik mühendisliğine eş değerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi, inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen olması şart olacak.

Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınacak.

En fazla 5 ayrı yapım işinin şantiye şefliğini yapabilecek

Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınmasıyla son bulacak. Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde  görev yapamayacak, aynı anda en fazla 5 ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilecek. Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstleneceği farklı yapım işlerinin tamamının yapı inşaat alanı toplamı 30 bin  metrekareyi geçemeyecek. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde  olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmayacak. Şantiye şefi tarafından böyle bir yapım işinde görev üstlenilmesi durumunda aynı anda başka bir yapım işinin şantiye şefliği üstlenilemeyecek.

Teknik öğretmenler ile teknikerler şantiye şefliği yapabilecek

Şantiye şeflerinin aynı anda üstelenebilecekleri işlerin sayı ve alan  sınırları hesaplanırken, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemiş olanlar hesaba  dahil edilecek. Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte, aynı parselde yer  almak ve istinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla, birden  fazla yapıdan oluşan inşaatlar, tek yapım işi olarak kabul edilecek.

Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar  yapıları ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu olacak.

Öte yandan palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı ve benzeri temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma  ve benzeri zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo  işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde, deprem yalıtımlı bina işlerinde, ardgermeli-öngermeli yapı elemanı içeren bina işlerinde münhasıran inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi olacak. Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı  sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılardan, bodrumlarıyla birlikte  toplam 5 katı ve yapı inşaat alanı 2 bin metrekareyi geçmeyenlerde teknik  öğretmenler, bin 500 metrekareyi geçmeyenlerde ise teknikerler meslek  alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Gerekli önlemlerin aldırılması yetkisine sahip olacak

Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına gerekli inşaat ve iş  organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumlu olacak.Görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için  gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahip şantiye şefi, bu yetkinin yapı müteahhidince kullandırılmaması halinde sorumlu tutulamayacak. Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı  gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi  gerekecek. Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az 1 gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorunda olacak.