Avukat Kandemir, Sayıştay'ın denetim raporlarından yola çıkarak Tunç Soyer'in Seferihisar'daki 10 yıllık 'Belediyecilik' karnesini yayımladı!

Avukat Kandemir, Sayıştay'ın denetim raporlarından yola çıkarak Tunç Soyer'in Seferihisar'daki 10 yıllık 'Belediyecilik' karnesini yayımladı!
12 Ocak 2021 - 10:57 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 - 10:57Avukat Yıldırım Kandemir, deyim yerindeyse Tunç Soyer'in 10 yıllık Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminin karnesini yayımladı. 
Sayıştay denetçilerinin "BULGU" listelerini tek tek yayımlayan Kandemir, Soyer'in Seferihisar karnesinin adeta "yıldızlı pekiyi"lerle dolu olduğunu gözler önüne serdi!

İşte Kandemir'in sosyal medya hesabından yayımladığı Tunç Soyer'in Seferihisar'daki "BELEDİYECİLİK" karnesi: 

İskeleden çıkarılan mağduriyet ve Tunç Soyer trollerinin muzaffer naraları…
Teos otele bakmak yerine, iskeleye bakmak ve iskelenin adı üzerinden bir tartışma başlatmak amiyane tabirle İzmir’le dalga geçmek oluyor.

Bir avuç suda kopartılan fırtına. Hakikaten saçma bir tartışma.
Biraz dikkatle bakınca bunun bir tiyatro olduğu görülecektir. Sahne önünde kavga ediyorlar. Sahnenin arkasında başka bir senaryo var.

İBB Toplantısında M.Özuslu her seferinde Seferihisar’ı önümüze getiriyorsunuz diyor. Oysa mecliste Seferihisar konuşulmuyor. AKP liler dahil herkes bu konudan kaçıyor.
Sayıştayın Seferihisar belediyesine ait 2013 -2018 raporunda yapılan tespitler şöyle:

BULGU LİSTESİ
A. Denetim Görüşünün Dayanakları
1. Taşınmazların Tümünün Kayıt Altına Alınmaması
2. Şirketlere Aktarılan Ortaklık Paylarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi
3. İlk Madde ve Malzemeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması
4. Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarının Doğrudan
giderleştirilmesi
5. Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabının Hatalı Kullanılması
6. Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin Gelir Hesaplarına Kaydedilmesi Gereken Tutarlarının Emanet Hesaplarında İzlenmesi

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
1. Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
2. Peşin Ödenen Kira Bedellerinin Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarında İzlenmemesi
3. Kişilerden Alacaklar Hesabındaki Alacak Tutarlarına Faiz Tahakkukunun Yapılmaması
4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında İzlenen Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması
5. Kamu İdaresine Ait Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması
6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci Maddesinin (b) Bendinde Öngörülen Şartlar Oluşmadığı Halde Pazarlık Usulü İle İhaleye Çıkılması
7. Mal Alımlarının 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
8. Hizmet Alımlarının 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
9. Yapım İşlerinin 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
10. 4734 Sayılı Kanun’un 21 ve 22’nci Maddelerindeki Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Harcamaların Yıllık Toplamının, İdare Bütçesine Bu Amaçla Konulan Ödeneklerin % 10’unu Aşması
11. Fiyat Farkı Ödemelerinden ve İş Artış Tutarları Üzerinden Ek Kesin Teminat Alınmaması
12. Belediye Meclisi Tarafından Verilen Borçlanma Yetkisi ile Yasal Borçlanma Limitinin Aşılması
13. Kurum Mülkiyetinde Bulunan Bazı Taşınmazların Derneklere Tahsis Edilmesi
14. Kira Süresi Biten Taşınmazların Yeniden İhale Yapılmaksızın Aynı Kişilere Kiraya Verilmesi
15. Kurumun Yıllık Toplam Personel Giderlerinin, Bir Önceki Yıl Bütçe Gelirlerinin %40’ını Aşması
16. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme İşlemlerinde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 24’üncü Maddesi Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Yapılması
17. Geçici İşçilerin Yıl Boyu Çalıştırılabilmelerini Sağlamak Amacıyla Hizmet Alımı Yapılması
18. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’e Aykırı Olarak Atama Yapılması
19. Öğrenim Düzeyleri ve Tabi Oldukları Personel Kanunları Değişen Memurların İntibak İşlemlerinin Hatalı Yapılması
20. Bazı İşyerlerinden Çevre Temizlik Vergisinin Alınmaması
21. Faaliyeti Eğlence Hizmeti Olan İşyerlerine Eğlence Vergisi Tahakkuk Ettirilmemesi
22. Kamu İdaresinden Ruhsat Alma Zorunluluğu Bulunmayan İşyerlerine Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması ile Emlak Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması
23. Emlak Vergisi Hesaplamalarında Kullanılan Bina İnşaat Sınıflarının Hatalı Tespit Edilmesi
24. Kamu İdaresinin Kiraya Vermiş Olduğu Bazı Taşınmazların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları
25. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin, Takip ve Tahsil Edilmemesi
26. Ulusal Bayram Günlerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınmaması
27. Yapım İşi İçin Verilen Süre Uzatımında Tüm Risk (all risk) Sigorta Poliçesinin Bu Süreyi Kapsayacak Şekilde Yenilenmemesi

Sayıştay raporunda Seferihisar Belediyesine ait taşınmazların satışıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yok. Oysa bu taşınmazların kamu zararı oluşturacak şekilde elden çıkarıldığı açıktır.

Bununla birlikte Seferihisar Belediyesinin SGK ya olan prim borçları da raporlanmamıştır.
Görüştüğümüz bazı arkadaşlarımız Seferihisar Belediyesinin SGK ya olan borcunun 130.000.000 TL olduğunu, tüm gelirlerinin hacizli olduğunu, bu nedenle işçi maaşlarının ödenemediğini bildirmişlerdir. Seferihisar Belediyesi 2020 yılında işçi maaşlarını ödemede güçlüğe düşmüştür. Yaşanan Pandemi boyunca işçiler maaşlarını kısmen alabilmişlerdir. An itibariyle işçilerin 4-5 aylık maaşlarının içeridedir.

Bütün bunlar olurken ve Tunç Soyer tarafından bu sorulara bir cevap verilemezken saçma sapan bir iskele tartışmasına girmek ve bunun üzerinden bir mağduriyet yaratarak Tunç Soyer şahsında muzaffer bir komutan yaratmak mümkün değildir.