KONAK BELEDİYE BAŞKANI SEMA PEKDAŞ (3)
TURAN ÇATAL

TURAN ÇATAL

KONAK BELEDİYE BAŞKANI SEMA PEKDAŞ (3)

15 Mayıs 2018 - 10:02

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın Manisa davaları devam etmektedir. Yeni davalar bir birini takip etmektedir. Son dava Ali Göktaş tarafından açılmış ve yine Sema Başkan davaya katılmamıştır. Kendisine zorla getirilme tebligatının çıktığını görmekteyiz.

Zaman aşımı hedeflerini mahkeme heyeti de görmüş olacak ki tutanakların üzerine “zaman aşımı riski vardır” ibaresi düşmüşlerdir. Ben konuyu uzatmadan resmi evrakları siz sevgili okurlarımın dikkatine sunuyorum. Konak İlçesi Belediye Başkanı bir diğer deyişle “şehremini” hep birlikte okuyalım. Arıca elimize geçen diğer devam eden yargılanma dosyalarını da siz sevgili okurlarımın bilgi ve taktirine sunuyorum.

 

 

MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MANİSA

ŞİKAYETÇİ : ALİ GÖKTAŞ (TCKN:---------8) GSM:053----

Zafer mahallesi ---------  Bergama/İZMİR

ŞÜPHELİLER : 1) Avukat Sema PEKDAŞ (TCKN: ------) İzmir Barosunda. Teleferik ------------Balçova/İZMİR

2) Avukat Sema DOĞAN TAŞAR (TCKN: ----) Manisa Barosunda. Merkez/MANİSA

3) Avukat Emrullah MURAT (TCKN: ---------) Manisa Barosunda. Merkez/MANİSA

FİİLLERİ : Zincirleme Görevi Kötüye Kullanma.

DİLEKÇE KONUSU : Sayın Başsavcılığınıza 03.05.2016 tarihinde verdiğim ilk dilekçemde Şüpheli avukatlar hakkında belirttiğim ve ilgili belgeleri de sunduğum benzer nitelikteki suç fiillerinden bazıları için iş yoğunluğunun etkisi ile SEHVEN olacak inceleme ve soruşturma yapılmamış, olumlu- olumsuz hiçbir görüşte belirtilmemiştir.

İnceleme ve soruşturma konusu yapılmayan şikayetime konu suç fiillerini ve belgelerini tekrar, kanuni gereği için inceleme ve takdirlerinize sunuyoruz.

OLAYLAR : 1) Sayın Başsavcılığınız daha önce düzenlediği 11.01.2017 gün ve 2016/4765 sayılı ÖN FEZLEKESİNDE :

03.05.2016 tarihli İLK şikâyet dilekçemizin 7. Sayfasının 21. Ve 22. Bölümünde yer verilen; İdare Mahkemesi’nin 2001/4 Esas dosyası üzerinden 31.10.2002 karar tarihi ile lehimize hükmettiği 10.000-TL Manevi tazminatın TAHSİLİNİN GECİKTİRİLMESİ;

Yine 03.05.2016 tarihli İLK şikâyet dilekçemizin 8. Sayfasının 23. Bölümünde yer verilen; DANIŞTAY 10. Dairesi’nin 09.11.2009 tarih ve 2009/11623 Esas, 2009/9406 Karar sayılı İLAMI ile İdare Mahkemesi kararında belirtilen 10.000-TL manevi tazminatın ONANMASI kararını 20.12.2011 tarihine kadar işlem yapmamak suretiyle manevi tazminatın TAHSİLATININ GECİKTİRİLMESİ FİİLLERİNİN Soruşturmayı GEREKTİRİR NİTELİKTE OLDUĞU Görüşü Yüksek Bakanlıkça 23.02.2017 tarihli Olur’la UYGUN görülerek bu suç fiilleri için SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİR.

(AYRICA) Yine FAZLEKENİZDE; Sayın Başsavcılığınıza 29.06.2016 tarihinde verdiğimiz EK Şikâyet dilekçemizde yer verilen; Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin 11.05.2010 tarih ve 2010/1093 Esas ve 2010/883 Karar sayılı davanın kabulüne ilişkin ilamını, DANIŞTAY 10. Dairesi’nin 06.07.2011 tarih ve 2010/1238 Esas, 2011/2917 Karar sayılı ilamı ile ONANMASI kararının davalı tarafından KARAR DÜZELTME talebinde bulunulması dilekçesinin 22.09.2011 tarihinde Av. Sema PEKDAŞ’a tebliğ edildiği halde, bu talebe karşı davacı vekili sıfatıyla herhangi bir BEYANDA BULUNMADIĞI FİİLİNDEN SORUŞTURMAYI GEREKTİRİR NİTELİKTE olduğu görüşü Yüksek Bakanlıkça yine aynı tarihli OLUR’la UYGUN görülerek SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİĞİ ve bu (3) ayrı suçtan dolayı şikayet ettiğimiz Av. Sema PEKDAŞ hakkında SON SORUŞTURMANIN Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/122 Esas sayılı davası ile DERDEST olduğu da bilinmektedir.

AMA 03.05.2016 tarihli İlk şikâyet dilekçemizde de yer verdiğimiz aşağıda 2 nolu bölümde yazılı (3) suç için hiçbir değerlendirme ve işlem yapılmadığından konuyu ve bu suçlar için kanuni gereği taleplerimizi yeniliyoruz.

 

2) İŞBU DİLEKÇEMİZ İLE İSTEĞİMİZ:

İlk 03.05.2016 tarihli şikâyet dilekçemizin 24. bölümünde özetle; “DANIŞTAY’ın, İdare Mahkemesi’nin 31.10.2002 tarihli kararını Kısmen ONAMA (10.000-TL İşkence Tazminatı Kararını ONAMA)/ Kısmen BOZMA (Toplam 25.000-TL olan talebin 15.000-TL lik kısmının RED edilmesi yönündeki Mahkeme Kararını BOZMA) YANİ, İdare Mahkemesi’nin uygun görülüp ONANAN 10.000-TL tazminat ödenmesi kararına EK olarak 15.000-TL daha İşkence Tazminatı ödenmesine hükmetmesi gerekir şeklindeki 09.11.2009 tarihli, 2009/11623 Esas ve 2009/9406 Karar sayılı İLAMI’na Manisa
İdare Mahkemesi UYMUŞ ve 11.05.2010 tarihli 2010/1093 Esas ve 2010/883 Karar sayılı kararı ile (daha önce karar verdiği ve Danıştay’ca da ONANAN 10.000-TL İşkence Tazminatına EK olarak 15.000-TL daha
‘toplamda 25.000-TL’ İşkence Tazminatının davacılara ödenmesine karar vermiştir” denilerek, davacı işkence mağduru gençlere daha 15.000-TL tazminat ödenmesi yönündeki Mahkeme kararının Av. Sema PEKDAŞ’a 23.06.2010 tarihinde tebliğ edildiği belirtilmiş ve belgeleri de (EK:18 ve EK:19) olarak dilekçemize eklenmiştir.

Av. Sema PEKDAŞ Mahkemenin 23.06.2010 tarihinde kendisine tebliğ edilen 15.000-TL daha EK İşkence Tazminatı ödenmesi kararını hemen İcra Dairesinde tahsile koyması gerekir iken bunu yapmamış, kararı 1 YIL 6 AY SONRA 20.12.2011 tarihinde Manisa 5. İcra Müdürlüğü 2011/8994 Esas sayılı dosyası ile GECİKEREK takibe koymak suretiyle İşkence Tazminatım olan 15.000-TL’ye de geç Erişmeme ve ZARARIMA neden olmuştur.

Yine 03.05.2016 tarihli şikâyet dilekçemizin 25. bölümünde yer verdiğimiz gibi; Manisa İdare Mahkemesi’nin 11.05.2010 tarihli bu 15.000TL daha EK İşkence Tazminatı ödenmesi yönündeki lehimize kararını TEMYİZ eden davalı İdare İçişleri Bakanlığı’nın bu temyiz dilekçesi davacı vekili Av. Sema PEKDAŞ’a 10.08.2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. (EK:20)

Avukatım Sema PEKDAŞ davalının bu TEMYİZ dilekçesine DANIŞTAY nezdinde HİÇ CEVAP VERMEYEREK görevini İHMAL ETMİŞTİR. (EK:21 Danıştay kararında görüleceği gibi SAVUNMA VERİLMEMİŞTİR denilmektedir.)

Yine 03.05.2016 tarihli şikâyet dilekçemizin 26. bölümünde yer verdiğimiz gibi; Danıştay 10. Dairesi 06.07.2011 tarihli, 2010/12384 Esas ve 2011/2917 Karar sayılı İLAMI ile İdare Mahkemesi’nin 11.05.2010 tarihli ve EK daha 15.000-TL tazminat ödenmesi kararını ONAMIŞ ve bu DANIŞTAY kesin kararı Av. Sema PEKDAŞ’a 22.08.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. (EK:21)

Av. Sema PEKDAŞ NİHAYETİ DANIŞTAY ONAMA İlamını tebellüğ ettiği 22.08.2011 tarihinden hemen sonra İcra ’da tahsile koyabileceği bu 15.000-TL EK tazminat paramın tahsilini 4 AY GECİKTİREREK 20.12.2011 tarihinde Manisa 5. İcra Müdürlüğü 2011/8994 Esas dosyası ile takibe koyarak (EK:22) İşkence Tazminatıma GEÇ ERİŞMEME ve ZARARIMA neden olmuştur. Para pul olduktan sonra paralarımızı eksik aldık. İddialarımıza dayanak yaptığımız ve dilekçelerimize eklediğimiz belge örneklerinin ASILLARI ilgili Mahkeme ve İcra dosyalarındadır, oralardan celbi takdirlerinize sunulur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan (3) Görevi Kötüye Kullanma Suçu içinde (ZAMAN AŞIMI RİSKİ GÖZETİLEREK) gereğini arz ederiz. Saygılarımla.06.05.2018

EK: ( 7 ) sayfa belge fotokopisi

 


Şikayetçi Ali GÖKTAŞ

TCKN: 

 

Sanık Sema PEKDAŞ hakkında devam eden Ağır Ceza davaları:

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde:

2017/338 Esas Sayılı ceza davası

2018/112 Esas Sayılı ceza davası

2018/122 Esas Sayılı ceza davası

2018/184 Esas Sayılı ceza davası

2018/256 Esas Sayılı ceza davası

 

Sanık Sema PEKDAŞ hakkında devam eden Ağır Ceza Soruşturmaları:

 

Manisa C. Başsavcılığı 2016/4904 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2016/4766 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2017/17565 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2018/3126 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2018/3125 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2018/6360 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2018/4326 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2018/3127 B:M: Sayılı Dosya,

Manisa C. Başsavcılığı 2018/4299 B:M: Sayılı Dosya,

 

Yukarıda dosya numaraları yazılı ZİMMET ve GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçları ile halen yargılanan ve soruşturulan Sayın Başkan, Sanık Avukat Sema PEKDAŞ’ın;

AYRICA:

 

15) İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2014/324 Esas, 2015/55 Karar sayılı dosya ile yine müvekkilinin tahsil ettiği parasını ZİMMETİNE geçirdiği suçlaması ile 12 yıl ceza istemiyle yargılandığı ve 18.03.2015 tarihinde Beraat ettiği dava halen Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde TEMYİZ incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 5. Kısımda 2015/157065 Dosya Sayısı ile beklemektedir.

16) İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yine müvekkilinin şikâyeti üzerine 2014/181 Esas, 2014/132 Karar sayılı dosyası ile Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması ile yargılandığı dava, 23.09.2014 tarihinde Beraat ile sonuçlanmıştır.

17) İzmir Barosu’nun eski Başkanı Sema PEKDAŞ için “Kendisi Hakkındaki Şikâyetin Soruşturma Dosyasını Barodan gizlice götürüp sakladığı” suçlaması ile İzmir C. Başsavcılığı’na 22.04.2016 tarihinde 2016/37449 soruşturma sayılı suç duyurusunda bulunduğu bilinmektedir.

İZMİR BAROSU YÖNETİM ve DİSİPLİN KURULUNDAKİ DOSYALAR:

18) Avukat Sema PEKDAŞ İşkence gören Manisalı Gençler’ in hakkındaki “Görevi Kötüye Kullanma ve İşkence Tazminatlarını ZİMMETİNE GEÇİRME” Suç Duyuruları üzerine Cumhuriyet Başsavcılarının kendisinin SANIK sıfatıyla yer aldığı Görevi Kötüye Kullanma ve ZİMMET suçlamalarından düzenlediği iddianamelerinin İzmir Ağır Ceza Mahkemelerince kabul edilip hakkındaki bu suçlardan yargılanması kararları vermeleri üzerine Avukatlık Kanunu Hükümleri ne göre ilgili ceza dosyaları DİSİPLİN CEZASI yönünden de gereği yapılmak üzere İzmir Barosu Başkanlığı’na gönderilmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Avukat Sema PEKDAŞ hakkında kendisine Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gönderilen dosyalarda yer alan yukarıda yazılı suçlar için ayrıca Disiplin Soruşturması ve yargılanması kararı vererek, Avukat Sema PEKDAŞ’ın bu hakkındaki (7) ayrı dosyadaki suçlamalar için beyanda bulunmaya, bilgi ve belgelerini vermeye çağırmışlar ise de (Avukat Sema PEKDAŞ aynen hakkındaki onlarca Ağır Ceza Soruşturmasında Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ağır Ceza Mahkemelerinin çağrılarına uymadığı, adliyeye gitmediği gibi) yaklaşık (2) yıldır İzmir Barosunun çağrılarına da uymadığı, savunma için gelmediği, cevap ta vermediği nedenleriyle her bir dosya için ayrı, ayrı olmak üzere 250,00TL para cezasına hükmetmiş ve (7) dosya için Disiplin Soruşturmasına Sema PEKDAŞ’ın yokluğunda devam kararı vermiştir.

 


GÜNDEM OTUZBEŞ İHA ABONESİDİR